Ochrana osobných údajov

Spoločnosť WAFER, s.r.o., IČO: 36 505 200, so sídlom Bardejovské Kúpele 1991, 086 31 Bardejov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 16169/P, ktorý prevádzkuje e-shop www.wafer.sk (ďalej len ako „správca“), prehlasuje, ako spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“).

Prečítajte si tiež – Zásady používania cookies

Vaše právo na súkromie je rešpektované a prvoradé. V záujme transparentnosti nižšie uvedené zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, za akým účelom, na akú dobu, komu ich poskytujeme, a akými právami disponujete.

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad poskytovanými osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich. O nadbytočný zber osobných údajov nežiadame. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ak si niečo z našej webovej stránky objednáte alebo sa na nás obrátite, prípadne poskytnete hodnotenie nákupu nebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú povinné údaje: kontaktné informácie v rozsahu meno, priezvisko, adresu na doručenie, e-mail a platobné údaje. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakupovať. Taktiež nám dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje všade tam, kde si od Vás žiadame udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, recenzii a pod.

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme k nasledujúcim účelom:

  • vytvoriť a spravovať Váš osobný účet (registrácia)
  • spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo jeho reklamáciu
  • zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky (email)
    kontaktovať Vás v prípade problémov s doručením objednaného tovaru (email)
  • odpovedať na Vaše otázky
  • spravovať Váš účet a kontrolovať Vašu platobnú morálku
  • skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania, a to najmä: pre účely nákupu s registráciou alebo bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa uskutočnenia poslednej objednávky, ďalej pre účely hodnotenia nákupu po dobu troch rokov, pre účely vybavenia otázok na produkty a pod. na dobu jedného roka alebo po zákonom stanovenú dobu (10 rokov pri údajoch, ktoré sú uvedené na daňovom doklade).

Následne vykonáme likvidáciu Vašich osobných údajov, ak nebudete súhlasiť s predĺžením doby spracúvania.

Chránime Vaše osobné údaje

Prijali sme technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

V prípade udelenia súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@wafer.sk

Údaje, ktoré od Vás získame, môžu byť sprístupnené doručovacím spoločnostiam, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nezamieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

Snažíme sa pre Vás zabezpečiť čo najväčšiu možnú kybernetickú bezpečnosť a ponúknuť Vám skutočne bezpečné digitálne služby.

Poznáte svoje práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia osobitné právne predpisy o uchovávaní údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 bod 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracúvanie (čl. 18 GDPR), ako aj vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako i právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu spoločnosti WAFER, s.r.o., IČO: 36 505 200, so sídlom Bardejovské Kúpele 1991, 086 31 Bardejov, e-mail: info@wafer.sk.