Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.wafer.sk

ČLÁNOK I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu na doméne www.wafer.sk je
WAFER s.r.o., Bardejovské Kupele 1991, 086 31 Bardejov, IČO: 36505200, DIČ: 2021996790, IČ DPH: SK2021996790

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu wafer.sk (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi internetovým obchodom ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. Tieto VOP sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. V prípade, že niektoré otázky nie sú VOP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcej vete. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy, ktoré nie sú upravené vo VOP, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu, postup vybavovania sťažností a podnetov a práva a povinnosti zmluvných strán z toho vyplývajúce.
 3. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru.

ČLÁNOK II – OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Kupujúci si objednáva tovar z internetového obchodu na základe ponuky uvedenej na stránke www.wafer.sk, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára.
 2. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.
 4. Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo zásielky umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie.
 5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a súvisiace náklady (s výnimkou podľa Článku V, bod 9. týchto VOP).
 6. Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovej stránke internetového obchodu.

ČLÁNOK III – KÚPNA CENA

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady.
 2. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke www.wafer.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.
 3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti (na dobierku) pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty alebo zmluvného kuriéra. Pri objednávke v sume 50 eur a viac je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie kúpnej ceny vopred bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim.
 5. Ku kúpnej cene budú pripočítané súvisiace náklady (náklady na poštovné) podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.
 6. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 7. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná elektronicky emailom a slúži zároveň ako daňový doklad.
 8. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.
 9. Podrobné podmienky platby nájdete na wafer.sk sekcii DOPRAVA a PLATBA.

ČLÁNOK IV – PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže v internetovom obchode wafer.sk uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho pred odovzdaním tovaru. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu číslo účtu a variabilný symbol a kupujúci zaplatí za tovar vopred na bankový účet predávajúceho
 • kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť kúpnu cenu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia od predávajúceho o akceptácii objednávky. V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy.
 • dobierkou, prostredníctvom pošty
 • priamou platbou pri osobnom odbere


Ceny

 1. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

ČLÁNOK V – DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním (poštou alebo zmluvným kuriérom) alebo si ho kupujúci vyzdvihne osobne na odbernom mieste.
 2. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby bankovým prevodom, od zaplatenia kúpnej ceny.
 • Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil dobierku, predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky predávajúcim.
 • Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil bankový prevod, predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu do 2 pracovných dní po obdržaní kúpnej ceny za tovar.
 • Ak predávajúci nemá tovar na sklade a vo všetkých prípadoch predávajúci objednávku vybaví v lehote do 5 pracovných dní (víkend sa nepočíta).
 1. V prípade osobného odberu tovaru pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie na odbernom mieste.
 2. Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke www.wafer.sk uvedená dlhšia dodacia lehota ako je uvedené v tomto článku, v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne.
 3. V prípade, že objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je u dodávateľa dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu, a kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.
 4. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa predchádzajúceho bodu 5, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 5. Kupujúci je povinný tovar prevziať, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky.
 6. Pri osobnom odbere tovaru na odbernom mieste je predávajúci oprávnený si od kupujúceho vyžiadať číslo objednávky.
 7. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy. Výška Súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky.
 8. O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na čísle +421 908 986 413 alebo e-mailom u predávajúceho na info@wafer.sk
 9. Iné podmienky prepravy a Súvisiace náklady sú uvedené na www.wafer.sk v sekcii DOPRAVA A PLATBA.

ČLÁNOK VI – VYJADRITE SVOJ NÁZOR

 1. V priebehu nasledujúcich 14 dní Vám môže byť zaslaný hodnotiaci dotazník . Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

ČLÁNOK VII – ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu (§ 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku):
 2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú adresu info@wafer.sk alebo na t.č. +421 905 814 063. Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na stránke wafer.sk v sekcii „Vrátenie tovaru a reklamácie“. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 6. Ak na základe zmluvy bol tovar dodaný spotrebiteľovi domou v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.
 7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 8. Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 9. Reklamačné podmienky tovaru sú uvedené v REKLAMAČNOM PORIADKU.

ČLÁNOK VIII – OSOBITNÉ USTANOVENIE PRE VRÁTENIE TOVARU

 1. Kupujúci môže vrátiť tovar, ak zásielka obsahuje iný tovar, v inom množstve, v inej veľkosti, ako bol objednaný,
 2. poškodený tovar
 3. poškodený vnútorný obal,
 4. Ak ide o tovar vrátený kupujúcim z dôvodov podľa bodov 1. a 2. tohto Článku predávajúci je povinný prevziať vrátený tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vrátenia tovaru kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 5. Sťažnosti alebo iné podnety môžete uplatňovať na našej internetovej stránke www.wafer.sk prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo na emailovú adresu info@wafer.sk.
 6. Radi vám poradíme a vyjdeme v ústrety. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností alebo problémov nás kontaktujte na na t.č. +421 905 814 063.

ČLÁNOK IX – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

ČLÁNOK X – ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (Soi) a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 (vedenom na Ministerstve hospodárstva SR).
 2. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
 3. Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

ČLÁNOK XI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prílohou týchto VOP je aj REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU wafer.sk , ktorý je zverejnený na www.wafer.sk/reklamacny-poriadok v sekcii „ Vrátenie tovaru a reklamácie“.
 2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. 12. 2018
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúcehowww.wafer.sk, ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku týmto nie je dotknuté (t.j. informácie zaslané spotrebiteľovi podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z.z. zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán).